Het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) werd opgericht via het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de Federale Overheid en de Gewesten en wordt bestuurd door een Raad van Bestuur waarvan Zijne Majesteit de Koning Erevoorzitter is.

Het Agentschap stelt zich ten dienste van de drie gewestelijke exportbevorderende instellingen en de Federale Overheid. Zo fungeert het als een forum waar de federale bevoegdheden inzake internationale politiek en de gewestelijke bevoegdheden inzake internationale handel mekaar kunnen ontmoeten.

Mission Statement

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel spant zich in om de drie Gewesten en de Federale overheid te steunen bij de bevordering van de buitenlandse handel.

Volgens artikel 3 van het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de Federale overheid en de Gewesten, is het Agentschap bevoegd voor:

• het beslissen en het overgaan tot de organisatie van gezamenlijke handelsmissies op initiatief van één of meer Gewesten of op vraag van de Federale Overheid;
• het organiseren, ontwikkelen en verspreiden van informatie, studies en documentatie over de buitenlandse markten ten behoeve van de gewestelijke diensten belast met de buitenlandse handel in overeenstemming met bijlage 1;
• de taken van gezamenlijk belang waartoe de Raad van Bestuur unaniem heeft beslist. De Raad heeft in december 2014 in die hoedanigheid beslist dat het ABH vanaf 2015 bijdraagt tot de logistieke organisatie en het economische luik van twee buitenlandse Staatsbezoeken van het Belgische vorstenpaar per jaar.

Pijler 1

Een eerste pijler betreft het organiseren van twee economische zendingen per jaar. De organisatie hiervan gebeurt samen met het Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX), hub.brussels en Flanders Investment & Trade (FIT). Daarnaast wordt samengewerkt met de FOD Buitenlandse Zaken die instaat voor de protocollaire en politieke aspecten van het programma. Aan de zendingen, die vooral focussen op economische groeiregio’s en –landen, nemen bedrijven uit diverse sectoren deel. Belgische bedrijfsafgevaardigden kunnen er op hoog niveau contacten leggen met lokale industriële topspelers, organisaties en overheidsinstanties.

Pijler 2

Een tweede pijler omvat het ontwikkelen en verspreiden van informatie over buitenlandse markten. De dienst Overseas Business Opportunities Centre verspreidt drie categorieën van handelsberichten: handelsvoorstellen, openbare aanbestedingen en internationale projecten. De dienst bezorgt ook proceduregidsen, lastenboeken tegen kostprijs, gepersonaliseerde statistiekabonnementen over de buitenlandse handel, newsflashes met de laatste nieuwe economische en juridische ontwikkelingen en organiseert seminaries met betrekking tot de internationale handelsopportuniteiten voor Belgische bedrijven.
Sinds 1 april 2015 werd overigens een nieuw pakket, Trade4U genaamd, gelanceerd opdat bedrijven gepersonaliseerde handelsopportuniteiten via een app zouden kunnen ontvangen. Ook stelt het ABH economische studies, landenstudies en nota’s met vergelijkende nationale en internationale statistische gegevens over de buitenlandse handel ter beschikking. Tot slot wordt advies verstrekt over internationale handelsreglementering en –wetgeving.

Strategie en doelstellingen

Het jaar 2023 wordt een jaar van stabilisatie, als we terugkeren naar de kruissnelheid van twee Staatsbezoeken en twee prinselijke missies per jaar.

Het eerste Staatsbezoek brengt onze Vorsten naar Zuid-Afrika, waar Zij van 22 tot en met 27 maart 2023 zullen aanwezig zijn. Afrika zal ook in de schijnwerpers staan tijdens de prinselijke missie naar Senegal, die H.K.H. Prinses Astrid van 21 tot 25 mei 2023 zal voorzitten.

In de tweede helft van het jaar brengt de Prinses de Belgische delegatie naar Australië voor een missie van 23 tot 27 oktober. Ten slotte wordt het jaar afgesloten met een Staatsbezoek aan Duitsland van 5 tot 7 december.

Tegelijkertijd zal de dienst Studies de traditionele economische studies over Senegal en Australië publiceren. Zij zal twee nieuwe sectorale publicaties uitbrengen: "Belgian advanced manufacturing" en "Belgian nuclear medicine" en een studie over het gebruik van vrijhandelsakkoorden door Belgische exporteurs.

De dienst Statistieken zal een nieuw platform online zetten, waardoor de gebruikers 24 uur per dag en 7 dagen per week gegevens over de buitenlandse handel kunnen opvragen.

Het Belgische exporteursbestand zal verder worden verbeterd en aangevuld, onder meer door de uitwisseling van gegevens met de gewestelijke partners en ook door de integratie van de zakencijfers van de bedrijven. Het Trade4U-team zal blijven zoeken naar internationale handelsopportuniteiten die dankzij de nieuwe CPV-classificatie nog gerichter zullen zijn.

Bron: Activiteitenverslag 2022, Agentschap voor Buitenlandse Handel
Publicatiedatum: maart 2023

Activiteitenverslag

Dotaties Agentschap voor Buitenlandse Handel (2022 - 2023)

De financiering van het Agentschap wordt verzekerd door een geïndexeerde jaarlijkse Federale dotatie en door bijdragen van de Gewesten, volgens de verdeelsleutel “personenbelasting”.

De ontvangsten in de begroting 2022 bedroegen € 4.353.465,00:

Tabel van de dotaties 2022

Voor 2023 bedragen de ontvangsten van de federale en gewestelijke instanties € 4.613.362,00:

Detail dotaties 2023

Wie zijn wij?

De bevoegdheid "buitenlandse handel" heeft in België de laatste decennia enkele fases van regionalisering doorgemaakt. Tot 1990 was de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) de belangrijkste instelling voor exportpromotie. In 1990 werd een Waals agentschap Agence wallonne à l'Exportation & aux Investissements étrangers opgericht, in 1991 kwam er een Vlaams equivalent Flanders Investment & Trade. In datzelfde jaar ontstond eveneens Brussel Invest & Export, nu hub.brussels genaamd. Het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de Federale Overheid en de Gewesten legde de basis voor het ontstaan van het Agentschap voor Buitenlandse Handel.

Groepsfoto ABH collega's
 © BelgaImage / Laurie Dieffembacq

 


OVERZICHT VAN 15 JAAR
AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

Overview of 15 years Belgian Foreign Trade Agency

Remote video URL

On December 18th 2018 we celebrated the 15th anniversary of the Belgian Foreign Trade Agency in presence of His Majesty the King, Honorary President of the Agency, and Her Royal Highness Princess Astrid, Representative of His Majesty the King.