Het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) werd opgericht via het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de Federale Overheid en de Gewesten en wordt bestuurd door een Raad van Bestuur waarvan Zijne Majesteit de Koning Erevoorzitter is.

Het Agentschap stelt zich ten dienste van de drie gewestelijke exportbevorderende instellingen en de Federale Overheid. Zo fungeert het als een forum waar de federale bevoegdheden inzake internationale politiek en de gewestelijke bevoegdheden inzake internationale handel mekaar kunnen ontmoeten.

Mission Statement

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel spant zich in om de drie Gewesten en de Federale overheid te steunen bij de bevordering van de buitenlandse handel.

Volgens artikel 3 van het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de Federale overheid en de Gewesten, is het Agentschap bevoegd voor:

• het beslissen en het overgaan tot de organisatie van gezamenlijke handelsmissies op initiatief van één of meer Gewesten of op vraag van de Federale Overheid;
• het organiseren, ontwikkelen en verspreiden van informatie, studies en documentatie over de buitenlandse markten ten behoeve van de gewestelijke diensten belast met de buitenlandse handel in overeenstemming met bijlage 1;
• de taken van gezamenlijk belang waartoe de Raad van Bestuur unaniem heeft beslist. De Raad heeft in december 2014 in die hoedanigheid beslist dat het ABH vanaf 2015 bijdraagt tot de logistieke organisatie en het economische luik van twee buitenlandse Staatsbezoeken van het Belgische vorstenpaar per jaar.

Pijler 1

Een eerste pijler betreft het organiseren van twee economische zendingen per jaar. De organisatie hiervan gebeurt samen met het Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX), hub.brussels en Flanders Investment & Trade (FIT). Daarnaast wordt samengewerkt met de FOD Buitenlandse Zaken die instaat voor de protocollaire en politieke aspecten van het programma. Aan de zendingen, die vooral focussen op economische groeiregio’s en –landen, nemen bedrijven uit diverse sectoren deel. Belgische bedrijfsafgevaardigden kunnen er op hoog niveau contacten leggen met lokale industriële topspelers, organisaties en overheidsinstanties.

Pijler 2

Een tweede pijler omvat het ontwikkelen en verspreiden van informatie over buitenlandse markten. De dienst Overseas Business Opportunities Centre verspreidt drie categorieën van handelsberichten: handelsvoorstellen, openbare aanbestedingen en internationale projecten. De dienst bezorgt ook proceduregidsen, lastenboeken tegen kostprijs, gepersonaliseerde statistiekabonnementen over de buitenlandse handel, newsflashes met de laatste nieuwe economische en juridische ontwikkelingen en organiseert seminaries met betrekking tot de internationale handelsopportuniteiten voor Belgische bedrijven.
Sinds 1 april 2015 werd overigens een nieuw pakket, Trade4U genaamd, gelanceerd opdat bedrijven gepersonaliseerde handelsopportuniteiten via een app zouden kunnen ontvangen. Ook stelt het ABH economische studies, landenstudies en nota’s met vergelijkende nationale en internationale statistische gegevens over de buitenlandse handel ter beschikking. Tot slot wordt advies verstrekt over internationale handelsreglementering en –wetgeving.

Strategie en doelstellingen

Net als het jaar 2020 kent het jaar 2021 een groot aantal onzekerheden, waardoor het moeilijk is om een activiteitenprogramma op te stellen. De coronavirus-crisis die de wereld op zijn kop heeft gezet, duurt voort en vereist voorzichtigheid bij het opmaken van doelstellingen.

Het Staatsbezoek aan Litouwen is verplaatst naar 10-11 juni 2021, maar moet nog worden bevestigd, en er heerst nog steeds onzekerheid over het 2e Staatsbezoek van het jaar.

De prinselijke missies die in de herfst voorzien zijn, hebben meer kans om door te gaan onder normale omstandigheden, aangezien de vaccinatie in de betrokken landen goed verloopt. Een prinselijke missie naar het Verenigd Koninkrijk is gepland van 5 tot 8 september. Deze zending komt op het juiste moment in de nasleep van de Brexit en zou Belgische bedrijven in staat moeten stellen om zich te herpositioneren op de Britse markt. Deze zending zal op korte termijn worden gevolgd door een prinselijke missie naar de Verenigde Staten (Atlanta, Boston en New York), van 2 tot 9 oktober 2021.

Tezelfdertijd zullen de diensten Studies en Statistiek het 2e luik van de COVID-19 studie opmaken en twee nieuwe sectorale studies realiseren: "Belgian Sustainable Food Systems" en "Belgian Health Technologies / medtech". Aangezien de studie betreffende het gebruik van vrijhandelsakkoorden veel belangstelling heeft gewekt, zal deze in 2021 en daarna op lange termijn worden opgevolgd.

In 2021 zal ook de nieuwe versie van de website www.abh-ace.be gelanceerd worden, die een volledige revisie heeft ondergaan, inclusief een herstructurering, een technologische update en een facelift.

De database van de Belgische exporteurs wordt verder verfijnd en verbeterd. Het Trade4U-team zal op zoek gaan naar gerichte internationale zakelijke opportuniteiten voor Belgische bedrijven uit verschillende bronnen over de hele wereld.

Bron: Activiteitenverslag 2020, Agentschap voor Buitenlandse Handel
Publicatiedatum: mei 2021

Activiteitenverslag

Dotaties Agentschap voor Buitenlandse Handel (2021 - 2022)

De financiering van het Agentschap wordt verzekerd door een geïndexeerde jaarlijkse Federale dotatie en door bijdragen van de Gewesten, volgens de verdeelsleutel “personenbelasting”.

De ontvangsten in de begroting 2021 bedroegen € 4.214.000:

Tabel van de dotaties 2021


Voor 2022 zullen de ontvangsten van de federale en gewestelijke instanties € 4.242.044 bedragen:

Tabel van de dotaties 2022

 

Wie zijn wij?

De bevoegdheid "buitenlandse handel" heeft in België de laatste decennia enkele fases van regionalisering doorgemaakt. Tot 1990 was de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) de belangrijkste instelling voor exportpromotie. In 1990 werd een Waals agentschap Agence wallonne à l'Exportation & aux Investissements étrangers opgericht, in 1991 kwam er een Vlaams equivalent Flanders Investment & Trade. In datzelfde jaar ontstond eveneens Brussel Invest & Export, nu hub.brussels genaamd. Het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de Federale Overheid en de Gewesten legde de basis voor het ontstaan van het Agentschap voor Buitenlandse Handel.

Groepsfoto ABH collega's
 © BelgaImage / Laurie Dieffembacq

 


OVERZICHT VAN 15 JAAR
AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

Overview of 15 years Belgian Foreign Trade Agency

Remote video URL

On December 18th 2018 we celebrated the 15th anniversary of the Belgian Foreign Trade Agency in presence of His Majesty the King, Honorary President of the Agency, and Her Royal Highness Princess Astrid, Representative of His Majesty the King.