Het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) werd opgericht via het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de Federale Overheid en de Gewesten en wordt bestuurd door een Raad van Bestuur waarvan Zijne Majesteit de Koning Erevoorzitter is.

Het Agentschap stelt zich ten dienste van de drie gewestelijke exportbevorderende instellingen en de Federale Overheid. Zo fungeert het als een forum waar de federale bevoegdheden inzake internationale politiek en de gewestelijke bevoegdheden inzake internationale handel mekaar kunnen ontmoeten.

Mission Statement

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel spant zich in om de drie Gewesten en de Federale overheid te steunen bij de bevordering van de buitenlandse handel.

Volgens artikel 3 van het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de Federale overheid en de Gewesten, is het Agentschap bevoegd voor:

• het beslissen en het overgaan tot de organisatie van gezamenlijke handelsmissies op initiatief van één of meer Gewesten of op vraag van de Federale Overheid;
• het organiseren, ontwikkelen en verspreiden van informatie, studies en documentatie over de buitenlandse markten ten behoeve van de gewestelijke diensten belast met de buitenlandse handel in overeenstemming met bijlage 1;
• de taken van gezamenlijk belang waartoe de Raad van Bestuur unaniem heeft beslist. De Raad heeft in december 2014 in die hoedanigheid beslist dat het ABH vanaf 2015 bijdraagt tot de logistieke organisatie en het economische luik van twee buitenlandse Staatsbezoeken van het Belgische vorstenpaar per jaar.

Pijler 1

Een eerste pijler betreft het organiseren van twee economische zendingen per jaar. De organisatie hiervan gebeurt samen met het Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX), hub.brussels en Flanders Investment & Trade (FIT). Daarnaast wordt samengewerkt met de FOD Buitenlandse Zaken die instaat voor de protocollaire en politieke aspecten van het programma. Aan de zendingen, die vooral focussen op economische groeiregio’s en –landen, nemen bedrijven uit diverse sectoren deel. Belgische bedrijfsafgevaardigden kunnen er op hoog niveau contacten leggen met lokale industriële topspelers, organisaties en overheidsinstanties.

Pijler 2

Een tweede pijler omvat het ontwikkelen en verspreiden van informatie over buitenlandse markten. De dienst Overseas Business Opportunities Centre verspreidt drie categorieën van handelsberichten: handelsvoorstellen, openbare aanbestedingen en internationale projecten. De dienst bezorgt ook proceduregidsen, lastenboeken tegen kostprijs, gepersonaliseerde statistiekabonnementen over de buitenlandse handel, newsflashes met de laatste nieuwe economische en juridische ontwikkelingen en organiseert seminaries met betrekking tot de internationale handelsopportuniteiten voor Belgische bedrijven.
Sinds 1 april 2015 werd overigens een nieuw pakket, Trade4U genaamd, gelanceerd opdat bedrijven gepersonaliseerde handelsopportuniteiten via een app zouden kunnen ontvangen. Ook stelt het ABH economische studies, landenstudies en nota’s met vergelijkende nationale en internationale statistische gegevens over de buitenlandse handel ter beschikking. Tot slot wordt advies verstrekt over internationale handelsreglementering en –wetgeving.

Strategie en doelstellingen

2024 is in veel opzichten een bijzonder jaar. Tijdens het eerste semester bekleedt België het voorzitterschap van de Europese Raad, een belangrijk mandaat voor ons land. Daarnaast vinden er verschillende stembusgangen plaats: de verkiezingen voor het Europees Parlement, voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voor de parlementen van de gewesten en gemeenschappen spelen zich af op zondag 9 juni 2024; de gemeenteraadsverkiezingen op zondag 13 oktober 2024. Er staat veel op het spel.

Ondanks deze drukke agenda zullen het Agentschap en zijn partners twee prinselijke missies en één of twee Staatsbezoeken organiseren, aangezien er voor het eerste semester van 2024 nog geen officiële bevestiging werd ontvangen.

De eerste missie die H.K.H. Prinses Astrid zal voorzitten, zal van 16 tot 19 juni 2024 in Noorwegen plaatsvinden. Deze nabijgelegen bestemming werd juist gekozen rekening houdend met de verkiezingscontext, aangezien onze autoriteiten sterk gemobiliseerd zijn.

Tijdens het tweede semester zullen onze Vorsten een bezoek brengen aan de Socialistische Republiek Vietnam, op uitnodiging van President Z.E. Võ Văn Thưởng in de week van 21 oktober 2024. H.K.H. Prinses Astrid, van haar kant, zal de Belgische delegatie meenemen naar Brazilië voor een missie van 22 tot 29 november 2024. De laatste gezamenlijke economische missie naar het land gaat terug tot 2010.

Tegelijkertijd zal de afdeling Studies de traditionele landenstudies over Noorwegen en Brazilië publiceren. Ze zal twee nieuwe sectorspecifieke publicaties tot stand brengen: ‘Belgian nuclear medicine' en ‘Belgian sustainable chemistry’.

Het exporteursbestand zal up-to-date worden gehouden en worden aangevuld met nieuwe bedrijven, met als doel de gegevensuitwisseling te automatiseren met de regionale partners FIT en hub.brussels, zoals nu al het geval is met AWEX. Het Trade4U-team zal blijven zoeken naar internationale zakelijke kansen voor abonnees. Er zal ook een Trade4U-seminarie worden georganiseerd als onderdeel van de economische prinselijke missie naar Brazilië.

Mooie projecten die onze teams met hun gebruikelijke enthousiasme zullen uitvoeren.

Bron: Activiteitenverslag 2023, Agentschap voor Buitenlandse Handel
Publicatiedatum: maart 2024

Tätigkeitsbericht

Dotaties Agentschap voor Buitenlandse Handel (2023 - 2024)

De financiering van het Agentschap wordt verzekerd door een geïndexeerde jaarlijkse Federale dotatie en door bijdragen van de Gewesten, volgens de verdeelsleutel “personenbelasting”.

De ontvangsten in de begroting 2023 bedroegen € 4.617.979,00:

Tabel van de dotaties 2023

Voor 2024 bedragen de ontvangsten van de federale en gewestelijke instanties € 4.645.000,00:

Detail dotaties 2024

Wie zijn wij?

De bevoegdheid "buitenlandse handel" heeft in België de laatste decennia enkele fases van regionalisering doorgemaakt. Tot 1990 was de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) de belangrijkste instelling voor exportpromotie. In 1990 werd een Waals agentschap Agence wallonne à l'Exportation & aux Investissements étrangers opgericht, in 1991 kwam er een Vlaams equivalent Flanders Investment & Trade. In datzelfde jaar ontstond eveneens Brussel Invest & Export, nu hub.brussels genaamd. Het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de Federale Overheid en de Gewesten legde de basis voor het ontstaan van het Agentschap voor Buitenlandse Handel.

BFTA team 2024
 © BelgaImageHet Agentschap voor Buitenlandse Handel viert haar 20e verjaardag

Logo 20 jaar ABH


Op 8 februari 2024 heeft een Nieuwjaarsreceptie de belangrijkste partners van het Agentschap voor Buitenlandse Handel samengebracht. Zijne Majesteit Koning Filip, Erevoorzitter van het Agentschap, wenste dit jubileum te kleuren met Zijn aanwezigheid. Het was de gelegenheid om de geschiedenis en de talrijke realisaties in herinnering te brengen van het Agentschap dat haar 20-jarig bestaan vierde in 2023.

Picture reception 20 years BFTA
© BelgaImage

 

OVERZICHT VAN 15 JAAR AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

Overview of 15 years Belgian Foreign Trade Agency

Remote video URL

On December 18th 2018 we celebrated the 15th anniversary of the Belgian Foreign Trade Agency in presence of His Majesty the King, Honorary President of the Agency, and Her Royal Highness Princess Astrid, Representative of His Majesty the King.