BELASTINGVRIJ­STELLING VOOR DIENSTHOOFD EXPORT

pictogram


De belastingvrijstelling bedraagt €10.000 (basisbedrag) per bijkomende personeelseenheid die in België voltijds wordt tewerkgesteld als 'diensthoofd voor de uitvoer'. Door indexering bedraagt de vermindering €18.720 (aanslagjaar 2024).

Als een voltijds personeelslid dat al in dienst is, wordt aangesteld als diensthoofd voor de uitvoer, kan de vrijstelling ook worden toegepast op voorwaarde dat de onderneming binnen 30 dagen volgend op die aanstelling een nieuwe voltijdse werknemer aanwerft om de vrijgekomen betrekking in te nemen. Deze vrijstelling heeft betrekking op de belastingaangifte van het jaar waarin de aanwerving plaatshad.

De vrijstelling heeft een tijdelijk karakter: ze wordt weer ingetrokken als het betrokken personeelslid de gestelde functie niet meer uitoefent.

Voor vennootschappen werd dit fiscaal voordeel afgeschaft vanaf het aanslagjaar 2021 (voor boekjaren die ten vroegste aanvingen op 1 januari 2020) door de Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting (Belgisch Staatsblad 29 december 2017).

wie KAN ERVAN GENIETEN?

Deze vrijstelling is sinds 1 januari 2020 enkel nog van toepassing op eenmanszaken (zelfstandigen).

Vrije beroepen zijn echter uitgesloten.

Vennootschappen die reeds van dit gunstregime genieten, behouden dit voordeel ook in de toekomst. Er zullen vanaf nu echter geen nieuwe attesten meer uitgereikt kunnen worden aan vennootschappen die tot op heden nog geen gebruik maken van dit fiscaal voordeel.

Aanvraag­procedure

Om te kunnen genieten van deze vrijstelling moet bij de aangifte van de inkomstenbelastingen van elk belastbaar tijdperk een kopie van het betreffende attest toegevoegd worden. Het attest kan worden bekomen middels een jaarlijkse aanvraag via e-mail aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel, t.a.v. de heer Dennis Gijsbrechts - Montoyerstraat 3 - 1000 Brussel - +32 2 206 35 73 – dennis.gijsbrechts@abh-ace.be. Dit attest moet aangevraagd worden binnen de drie maanden te rekenen vanaf de laatste dag van het belastbare tijdperk.


Download het aanvraagformulier