CONTACTPUNTEN TRADE BARRIERS

Screen shot Tool Access2MarketsBedrijven die goederen of diensten exporteren naar landen buiten de EU kunnen te maken krijgen met verschillende soorten handelsbelemmeringen:

Op Europees niveau is het Market Access Advisory Committee (MAAC) van de Europese Commissie verantwoordelijk voor het onderzoeken van deze belemmeringen en het voorbereiden van gecoördineerde reacties.

De vergaderingen van het comité worden voorgezeten door de Commissie en bijgewoond door vertegenwoordigers van de lidstaten en EU-bedrijven. Het comité wordt bijgestaan door sectorale werkgroepen en markttoegangsteams in derde landen.

Een onlinedatabase van de EU bevat alle belemmeringen die door EU-bedrijven en lidstaten zijn gemeld:
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/barriers.

Ondervind je problemen bij het exporteren van uw producten of diensten buiten de EU? Staan deze moeilijkheden nog niet vermeld in de bovengenoemde EU-databank?

In dat geval kunt u een verzoek indienen om ze toe te voegen aan de database door het klachtenformulier voor het centrale toegangspunt van de Europese Commissie in te vullen: https:
//trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form?type=COMPL_MA&referer=__unknown_referer__.

Het Unique Entry Point kan je indien nodig begeleiden bij de klachtenprocedure: trade-single-entry-point@ec.europa.eu.

Om er zeker van te zijn dat je verzoek wordt opgevolgd door de Belgische vertegenwoordigers bij MAAC (FOD Buitenlandse Zaken en FOD Economie), kan je een kopie van je klachtenformulier sturen naar tradepolinfo@economie.fgov.be.

De gefedereerde entiteiten helpen hun bedrijven om toegang te krijgen tot markten van derde landen en spelen een actieve rol in de voorbereiding van de Belgische bijdragen aan de MAAC. Het kan dus de moeite waard zijn om hen om advies en bijstand te vragen wanneer zich een handelsbelemmering voordoet:

Bedrijven gevestigd in Wallonië: AWEX
Website:
https://www.awex-export.be/fr/guide-a-l-export/union-europeenne/portail-access2markets-exporter-depuis-l-ue-importer-dans-l-ue

Contact: Cellule AWEX EEN & EU Office :
Chantal Léonard – Coordinatrice – chantal.leonard@diplobel.fed.be
Marie Beheyt – Chargée de projets EU affairs – marie.beheyt@diplobel.fed.be

Bedrijven gevestigd in Brussel: hub.brussels
Contact:
Economische en handelsadviseurs: https://hub.brussels/nl/volledige-lijst-van-economische-en-commerciele-attaches/

Bedrijven gevestigd in Vlaanderen: Flanders Investment & Trade (FIT)
Website: https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/internationaal/juridisch/hoe-ga-ik-om-met-handelsbelemmeringen
Contact: handelsbelemmering@fitagency.be

De FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Economie hebben ook nuttige informatie op hun websites geplaatst:
https://diplomatie.belgium.be/fr/propos/direction-generale-affaires-bilaterales-dgb
https://economie.fgov.be/fr/themes/politique-commerciale/acces-aux-marches

Disclaimer

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel en alle partijen, die bijdragen aan de informatie op deze website vermeld, trachten de accuraatheid van de gegevens zoveel als mogelijk te verzekeren zonder hier enige aansprakelijkheid voor op te kunnen opnemen. Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites, wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring en heeft enkel een informatief doel.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving op welke manier ook gebruik maakt van de informatie, ziet af van elk verhaal jegens het Agentschap voor Buitenlandse Handel dat in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor directe of indirecte schade, waaronder doch niet beperkt tot door derden gepleegde inbreuken op de GDPR-wetgeving en/of malware in vermelde links.