Scroll To Top

Dotaties

Dotaties Agentschap voor Buitenlandse Handel 2020

De financiering van het Agentschap wordt verzekerd door een geïndexeerde jaarlijkse Federale dotatie en door bijdragen van de Gewesten, volgens de verdeelsleutel “personenbelasting”.

De in de begroting 2020 voorziene ontvangsten (goedgekeurd door de Raad van Bestuur in zijn vergadering van 10.12.2020) bedroegen € 4.208.605. Het grootste deel hiervan (97,53%) bestaat uit Federale en Gewestelijke dotaties. Dit percentage is in 2020 gestegen omdat de andere inkomsten van het Agentschap aanzienlijk zijn gedaald als gevolg van de COVID-19 crisis.