Scroll To Top

Dotaties

Dotaties Agentschap voor Buitenlandse Handel 2017

De financiering van het Agentschap wordt verzekerd door een geïndexeerde jaarlijkse Federale dotatie en door bijdragen van de Gewesten, volgens de verdeelsleutel “personenbelasting”. De in de begroting 2017 voorziene ontvangsten (goedgekeurd door de Raad van Bestuur in zijn vergadering van 14.12.2017) bedroegen € 4.603.901,60. Het grootste deel hiervan (90,57%) bestaat uit Federale en Gewestelijke dotaties.

De laatst goedgekeurde begroting 2017 vertoonde een positief saldo van € 86.473,16. Het aandeel van de Federale Overheid in het totaal van de dotaties steeg, van 68,96% in 2016 naar 69,55% in 2017. Het aandeel van de Gewesten daarentegen daalde van 31,04% in 2016 naar 30,45% in 2017.