Scroll To Top

Dotaties

Dotaties Agentschap voor Buitenlandse Handel 2019

De financiering van het Agentschap wordt verzekerd door een geïndexeerde jaarlijkse Federale dotatie en door bijdragen van de Gewesten, volgens de verdeelsleutel “personenbelasting”.

De in de begroting 2019 voorziene ontvangsten (goedgekeurd door de Raad van Bestuur in zijn vergadering van 05.12.2019) bedroegen € 4.653.203. Het grootste deel hiervan (90%) bestaat uit Federale en Gewestelijke dotaties.