Scroll To Top

Fiscale attesten

Belastingsvrijstelling voor diensthoofd export

De vrijstelling voor bijkomend aangeworven personeel voor uitvoer is een fiscale steunmaatregel van de FOD Financiën (art. 67 van het Wetboek van de Inkomensbelastingen 1992, ingevoerd door de wet van 27 oktober 1997 houdende bepalingen i.v.m. de fiscale stimuli voor de uitvoer en het onderzoek, Belgisch Staatsblad 2 december 1997). Zij voorziet in een vrijstelling van de belastbare winsten tot een bedrag van 10.000 EUR (geïndexeerd voor het aanslagjaar 2021 – inkomsten 2020: 16.560 EUR) per bijkomende aangeworven personeelslid dat in België voltijds in een onderneming wordt tewerkgesteld als diensthoofd "export".

Dit fiscaal voordeel wordt in de vennootschapsbelasting afgeschaft vanaf het aanslagjaar 2021 (voor boekjaren die ten vroegste aanvingen op 1 januari 2020) door de Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting (Belgisch Staatsblad 29 december 2017). Concreet betekent dit dat bedrijven die reeds van dit gunstregime genieten dit voordeel ook in de toekomst nog behouden. Er zullen vanaf nu echter geen nieuwe attesten meer uitgereikt kunnen worden aan bedrijven die tot op heden nog geen gebruik maken van dit fiscale voordeel.

Voor wie?

Deze vrijstelling is vanaf 1 januari 2020 enkel nog van toepassing op zelfstandige ondernemers. 
Vrije beroepen zijn echter uitgesloten.

Aanvraagprocedure

De toekennig van de belastingvrijstelling is afhankelijk van de indiening van een nominatieve opgave aan de hand van het formulier "Opgave betreffende de tewerkstelling van een diensthoofd voor de uitvoer". Voor het behoud ervan moet een jaarlijks attest overgemaakt worden, afgeleverd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel. Dit attest kan worden bekomen middels een jaarlijkse aanvraag op naam gericht aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel, t.a.v. de heer Dennis Gijsbrechts - Montoyerstraat 3 - 1000 Brussel - +32 2 206 35 73 - dennis.gijsbrechts@abh-ace.be. Daar moet ook elk jaar, binnen 3 maanden na afsluiting van het boekjaar, het bewijs worden voorgelegd dat het bijkomend aangeworven personeelslid nog steeds in dienst is.

Aanvraagformulier belastingsvrijstelling voor diensthoofd uitvoer