Scroll To Top

Fiscale attesten

Belastingsvrijstelling voor diensthoofd export

De vrijstelling voor bijkomend personeel voor uitvoer is een fiscale steunmaatregel van de FOD Financiën (art. 67 Wetboek van de Inkomensbelastingen 1992, ingevoerd door wet 27 oktober 1997 houdende bepalingen i.v.m. de fiscale stimuli voor de uitvoer en het onderzoek, Belgisch Staatsblad 2 december 1997). Zij voorziet in een ‘economische’ vrijstelling van de belastbare winsten tot een bedrag van 10 000 EUR (geïndexeerd voor het aanslagjaar 2020 – inkomsten 2019: 16 320 EUR) per bijkomende aangeworven personeelslid dat in België voltijds in een onderneming wordt tewerkgesteld voor bepaalde doeleinden.

Voor wie?

Nijverheids-, handels- en landbouwondernemingen (starters, kmo’s en grote ondernemingen) kunnen deze vrijstelling toepassen. De vrijstelling geldt niet voor personeel van natuurlijke personen die vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden uitoefenen.

Als een voltijds personeelslid dat al in dienst is, wordt aangesteld als diensthoofd voor de uitvoer, kan de vrijstelling ook worden toegepast op voorwaarde dat de onderneming binnen 30 dagen volgend op die aanstelling een nieuwe voltijdse werknemer aanwerft om de vrijgekomen betrekking in te nemen. Deze vrijstelling heeft betrekking op de belastingsaangifte van het jaar waarin de aanwerving plaatshad.

Aanvraagprocedure

De toekennig van de belastingvrijstelling is afhankelijk van de indiening van een nominatieve opgave aan de hand van het formulier "Opgave betreffende de tewerkstelling van een diensthoofd voor de uitvoer". Voor het behoud ervan moet een jaarlijks attest overgemaakt worden, afgeleverd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel. Dit attest kan worden bekomen middels een jaarlijkse aanvraag op naam gericht aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel, t.a.v. de heer Dennis Gijsbrechts - Montoyerstraat 3 - 1000 Brussel - +32 2 206 35 73 - dennis.gijsbrechts@abh-ace.be. Daar moet ook elk jaar, binnen 3 maanden na afsluiting van het boekjaar, het bewijs worden voorgelegd dat het bijkomend aangeworven personeelslid nog steeds in dienst is.

Aanvraagformulier belastingsvrijstelling voor diensthoofd uitvoer