Rechtsinformation

Vanwege de maatregelen die de regering heeft genomen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, rijzen er veel vragen over de export van goederen vanuit België en binnen de Europese Unie. Het Agentschap voor Buitenlandse Handel informeert en actualiseert Belgische bedrijven regelmatig over bepaalde regels en richtlijnen in de vorm van "legal alerts".

Hieronder vindt u enkele van onze laatste legal alerts:

15/04/2020:

Nieuwe persoonlijke beschermingsmiddelen produceren voor de EU-markt 

(meer informatie: https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/personal-protective-equipment_nl)

De EU Commissie neemt alle middelen om de productie en levering van beschermingsmiddelen in de EU te verhogen in overweging. Deze omvatten

  • het identificeren en implementeren van ondersteunende maatregelen om de capaciteit van bestaande EU-productiefaciliteiten te vergroten
  • contact opnemen met bedrijven die niet actief zijn op de EU-markt
  • productielijnen uit andere industriële sectoren, zoals de textielsector, omzetten in productielijnen voor beschermende uitrusting

De commissie heeft richtlijnen (https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40521) voor fabrikanten gepubliceerd om marktdeelnemers te helpen beoordelen of ze hun bestaande faciliteiten kunnen ombouwen tot beschermende uitrusting. Het beschrijft de toepasselijke EU-rechtskaders en de stappen die fabrikanten moeten nemen om hun producten op de EU-markt te brengen.

De productiecapaciteit verhogen en de goedkeuring van beschermende uitrusting versnellen

Europese geharmoniseerde normen zijn technische specificaties die door de industrie worden gebruikt om te zorgen voor naleving van de wettelijke veiligheidseisen, waardoor ongehinderde markttoegang mogelijk is. Normaal gesproken kopen bedrijven geharmoniseerde normen van nationale leden van de Europese normalisatieorganisaties en wordt hun gebruik beperkt door de regels over intellectuele eigendom.

Naar aanleiding van de huidige toestand en op vraag van de Europese Commissie zijn het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) en het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (CENELEC) overeengekomen een reeks Europese normen voor medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen die worden gebruikt in de strijd tegen covid-19, gratis ter beschikking te stellen.

In België stelt het NBN tijdelijk verschillende normen voor ademhalingsbeschermingsmiddelen gratis beschikbaar.

Meer informatie over de gratis beschikbare normen op: https://www.nbn.be/nl/nieuwsberichten/gratis-normen-voor-mondmaskers

---------------

Richtsnoeren voor het gebruik van het kader voor overheidsopdrachten

Op 31 maart heeft de Europese Commissie richtsnoeren gepubliceerd over het gebruik van alle door het EU-aanbestedingskader geboden flexibiliteit in de context van de noodsituatie veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus. De richtsnoeren bieden een overzicht van de aanbestedingsprocedures voor openbare aankopers, de toepasselijke termijnen, en voorbeelden van hoe administraties alternatieve oplossingen en manieren kunnen vinden om de bedrijfswereld te benaderen om broodnodige medische benodigdheden te leveren. Deze leidraad maakt het voor de openbare aankopers gemakkelijker om essentiële beschermingsmiddelen en medische benodigdheden te leveren aan mensen in nood, door het gemakkelijker te maken overheidsopdrachten uit te voeren met behoud van hoge veiligheids- en kwaliteitsnormen.

---------------

"Hieronder volgt een bericht van onze ambassade in Peking – Bron: FOD Buitenlandse Zaken - Directie-generaal Bilaterale zaken – Economische Belangen - B3

Betreft: Het Chinese social credit system in tijden van COVID-19

Een webinar georganiseerd door de European Union Chamber of Commerce in China (EUCCC) over de impact van het corporate social credit system (SCS) op KMO's en de implicaties ervan in tijden van COVID-19 toont aan dat het systeem er is om te blijven en dat voornamelijk lokale overheden er met de coronacrisis zaken aan linken die er voordien niet voor in aanmerking kwamen.

Op het centrale niveau viel er voorafgaand aan de crisis een pauze waar te nemen op vlak van beleidszetting inzake SCS. Op lagere bestuursniveaus is er echter een toename van het aantal maatregelen. Verschillende tendenzen tekenen zich  af:

  • Slecht gedrag wordt gestraft, niet alleen wat individuen betreft (breken van de quarantaine, liegen over de gezondheidstoestand, geruchten verspreiden etc.) maar ook voor overheidsfunctionarissen (informatiestromen hinderen, trage of leugenachtige rapportering enz.) en bedrijven (hamsteren, prijzen opdrijven, fake producten verkopen etc.). Straffen voor bedrijven kunnen bestaan uit het plaatsen op de watchlist of blacklist van deze bedrijven of hun juridische vertegenwoordigers, het uitgesloten worden van deelname aan overheidsopdrachten, een gelimiteerde toegang tot financiële subsidies.
  • Goed gedrag wordt beloond. Individuen die gaan helpen in de zwaar getroffen provincie Hubei en die in de frontlinie van de preventieactiviteiten staan, kunnen rekenen op extra punten. Voor bedrijven gaat het om het produceren en vervoeren van benodigd medisch materiaal, donaties, bijdragen aan de marktstabiliteit, tijdelijke omschakelijking van de productie enz.
  • Er is een breed scala aan lokaal sterk variërende SCS steunmaatregelen, met een focus op het vermijden dat bedrijven op de zwarte lijst terechtkomen. Zo is er op meerdere plaatsen bijvoorbeeld een vrijstelling van wegentaks voor voertuigen die noodhulp of hulpverleners vervoeren en helpen lokale overheden met het herstellen van kredietpunten door bewijzen van 'force majeur' te leveren en door juridische hulp te bieden ('help enterprises repair credit'). De lijst aan lokale steunmaatregelen is zeer lang en gevarieerd.

Wat betekent dit concreet voor bedrijven?

  • Bedrijven die zich in de kijker willen werken en in de mogelijkheid zijn om iets extra te doen, kunnen nu extra sociale kredietpunten verzamelen.
  • In geval van financiële of andere moeilijkheden kan men nagaan of de lokale overheid noodmaatregelen geïmplementeerd heeft.

Het was reeds duidelijk dat het sociaal kredietsysteem wordt gebruikt als extra middel voor het handhaven van overheidsbeleid. Maar het linken van COVID-19 maatregelen aan het SCS toont ook aan dat de grenzen ervan niet duidelijk gedefinieerd zijn, waarvan lokale overheden gretig gebruik maken. De gevolgen daarvan zullen pas na de coronacrisis volledig duidelijk worden."

---------------

"Maatregelen in andere landen (bron -  https://www.naforna.be/nl)

Gezien de huidige crisistoestand nemen landen wereldwijd allerhande maatregelen die een invloed hebben op het internationale goederenverkeer. De Wereld Douane Organisatie (WDO)  stelt een lijst ter beschikking met nationale maatregelen van landen die tijdelijke exportbeperkingen nemen voor bepaalde categorieën van medische benodigdheden.

Daarnaast biedt de WDO informatie over tools, initiatieven en databases die je kan gebruiken bij het aanpakken van de verschillende COVID-19-gerelateerde uitdagingen. Je kan het overzicht hier raadplegen.

Tot slot kan je op de website van de Europese Commissie informatie terugvinden over de maatregelen die de lidstaten nemen specifiek op het vlak van vervoer en grenscontroles."

---------------

“Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services. The coronavirus crisis has highlighted the challenge of protecting the health of the population whilst avoiding disruptions to the free movement of persons, and the delivery of goods and essential services across Europe. The guidelines set out principles for an integrated approach to an effective border management to protect health while preserving the integrity of the Single Market.” Source: European Commission: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_468

---------------

“Verbod van uitvoer van medische persoonlijke beschermingsmiddelen zonder uitvoervergunning - crisistoestand die het coronavirus veroorzaakt, zal de Algemene Administratie Douane & Accijnzen (AAD&A) zeer strikt toezien op dit verbod. Elke uitvoer van goederen tegen de voorschriften van de genoemde uitvoeringsverordening beschouwt de AAD&A als een ernstige overtreding.” Source: Forum National: https://www.naforna.be/nl

---------------

« Mise à jour et nouvelles règles pour les licences d'exportation pour l'exportation d'équipements de protection individuelle médicale. » Source : Forum National : https://www.naforna.be/fr